Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Mục lục Lịch sử Việt Nam
 10/05/2015 23:47

MỤC LỤC

(Click vào tiêu để để xem nội dung) 

 

PHẦN III. THỜI KỲ ĐỘC LẬP

Chương VIII. NHÀ NGÔ (939 - 965)

1. Nhà Ngô (939 - 965)

2. Hành chính Việt Nam thời Ngô

3. Ngoại giao Việt Nam thời Ngô

4. Loạn 12 sứ quân (944 - 968)

F Phụ lục: Các vị vua nhà Ngô và các tướng lĩnh
 

Chương VIII. NHÀ ĐINH (968 - 980)

1. Nhà Đinh (968 - 980)

2. Quân đội nhà Đinh

3. Kinh đô Hoa Lư

F Phụ lục: Các vị vua nhà Đinh và các tường lĩnh
 

Chương VIII. NHÀ TIỀN LÊ (980-1009)

1. Nhà Tiền Lê (980-1009)

2. Kinh tế Việt Nam thời Tiền Lê

3. Chiến tranh Tống - Việt (981) 

4. Tuyên ngôn độc lập lần 1: Bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà (981)

F Phụ lục: Các vị vua nhà tiền Lê và các tướng lĩnh
 

Chương VIII. NHÀ LÝ (1009 - 1225)

1. Nhà Lý (1009 - 1225)

2. Chiếu dời đô

3. Giáo dục, khoa cử Đại Việt thời Lý

4. Hành chính Đại Việt thời Lý

5. Pháp luật Đại Việt thời Lý

6. Thương mại Đại Việt thời Lý

7. Tiền tệ Đại Việt thời Lý

8. Nông nghiệp Đại Việt thời Lý

9. Thủ công nghiệp Đại Việt thời Lý

10. Văn học Đại Việt thời Lý

11. Nghệ thuật Đại Việt thời Lý

12. Tôn giáo Đại Việt thời Lý

13. Quân sự Đại Việt thời Lý

14. Chiến tranh Việt-Chiêm 1044

15. Chiến tranh Việt-Chiêm 1069

16. Xây Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1070 - 1075)

17. Chiến tranh Tống - Việt, 1075-1077

18. Chiến dịch đánh Tống 1075-1076

19. Chiến tranh Tống-Việt, 1075-1077 - Trận Như Nguyệt

20. Phạt Tống lộ bố văn (Bài tuyên bố về việc đánh Tống)

21. Loạn Quách Bốc  

F Phụ lục: Các vị vua Nhà Lý (1010 - 1225) và các tướng lĩnh
F Đọc thêm: Đền Ngọc Sơn


Chương IX. NHÀ TRẦN (1225 - 1400)

1. Nhà Trần (1225 - 1400)

2. Hành chính Đại Việt thời Trần

3. Thương mại Đại Việt thời Trần

4. Tiền tệ thời Trần

5. Văn học Việt Nam thời Trần

6. Nghệ thuật Việt Nam thời Trần

7. Tôn giáo Đại Việt thời Trần

8. Giáo dục và khoa cử thời Trần

9. Quân đội nhà Trần

10. Chiến tranh Mông Nguyên-Đại Việt (1258-1288)

11. Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 (1/1258)

12. Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 (cuối tháng 1 - 5/1285)

13. Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 (cuối tháng 1 - 5/1285) - HỘI NGHỊ BÌNH THAN

14. Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 (cuối tháng 1 - 5/1285) - HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

15. Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3 (12/1287 - 4/1288)

F Phụ lục: Các vị vua nhà Trần (1225 - 1400) và các tướng lĩnh

Chương IX. NHÀ HỒ (1400 - 1407)

1. Nhà Hồ (1400 - 1407)

2. Kinh tế Việt Nam thời Hồ

3. Giáo dục và khoa cử thời Hồ

4. Tiền tệ Việt Nam thời Hồ

5. Chiến tranh Việt – Chiêm 1400-1407

6. Chiến tranh Minh - Đại Ngu (1406 - 1407)

F Phụ lục: Các vị vua và các tướng lĩnh Nhà Hồ (1400-1407)

Chương X. THỜI BẮC THUỘC LẦN 4 (1407 - 1427)

1. Thời Bắc thuộc lần 4 (1407-1427)

2. Nhà Hậu Trần (1407 – 1413)

3. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

4. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - Chiến dịch giải phóng Nghệ An (1424 - 1425)

5. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - TRẬN TỐT ĐỘNG – CHÚC ĐỘNG (5-7/11/1426)

6. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - TRẬN CHI LĂNG – XƯƠNG GIANG (8/10 --> 3/11/1427)

7. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - HỘI THỀ ĐÔNG QUAN (10/12/1427)

8. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

9. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - HAI BÀI THƠ KHẮC TRÊN VÁCH NÚI CỦA LÊ LỢI

10. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - THUẬN THIÊN (KIẾM)

F Đọc thêm: Hồ Hoàn Kiếm 


[trang 1]             [............]               [trang 3]                 [trang 4]             [trang 5]            


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1472029