Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Mục lục Lịch sử Việt Nam
 28/05/2015 09:30

MỤC LỤC 

(Click vào tiêu để để xem nội dung) 

PHẦN III. THỜI KỲ PHÁP THUỘC (9/1858 - 3/1945)

Chương XIV. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM (1884 - 1945)

1. Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam (1884 - 1945)

2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

3. Phong trào Cần Vương (1885 - 1896) 

3*. Trận kinh thành Huế năm 1885 

4. Phong trào Cần Vương - Nghĩa hội Quảng Nam

5. Phong trào Cần Vương - Khởi nghĩa Bãi Sậy (1885 - 1889)

6. Phong trào Cần Vương - Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)

6*. Trận Cửa Cạn (9/1886 - 10/1886) 

7. Phong trào Cần Vương - Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)

8. Phong trào Cần Vương - Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1886 - 1892)

9. Khởi nghĩa Thanh Sơn (1890 – 1892)

10. Phong trào Minh Tân (1901 – 1908)

11. Phong trào Đông Du (1904 – 1906)

12. Duy Tân Hội (1904 – 1912)

13. Cuộc vận động Duy Tân (1906 – 1908)

14. Đông Kinh Nghĩa Thục (3/1907 – 11/1907)

15. Trường Dục Thanh (1907)

16. Phong trào chống sưu thuế Trung Kỳ (1908)

17. Hà Thành đầu độc (1908)

18. Việt Nam Quang phục Hội (1912)

19. Phong trào hội kín Nam Kỳ (1913 – 1916)

20. Trận Tà Lùng (12/3/1915)

21. Vụ phá khám Biên Hòa (1916)

22. Khởi nghĩa Thái Nguyên (8/1917)

23. Tâm Tâm Xã (1923 - 1925)

24. Thanh niên Cao vọng Đảng (1923 – 1929)

25. Đảng Lập hiến Đông Dương (1923 – 1939)

26. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên (6/1925 - 8/1929)

27. Tân Việt Cách mệnh Đảng (7/1925 – 1/1930)

28. Đảng Thanh niên Việt Nam (3/1926 - 1926)

29. Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927 – 1930)

30. Vụ Ám sát Bazin (9/2/1929)

31. Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929 – 2/1930)

32. An Nam Cộng sản Đảng (7/1929 – 2/1930)

33. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9/1929 – 2/1930)

34. Khởi Nghĩa Yên Bái (2/1930)

35. Phú Riềng Đỏ (2/1930)

36. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930)

37. Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)

38. Phong trào Dân chủ Đông Dương (1936-1939)

39. Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương (1936-1939)

40. Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội (3/1939 – 1951)

41. Nam Kỳ khởi nghĩa (1940)

42. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)

43. Binh biến Đô Lương (13/1/1941)

44. Việt Minh (19/5/1941 – 3/1951)

45. Đại Việt Phục hưng Hội (1942 – 1945)

46. Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội (10/1942 – 1946)

47. Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945)

48. Đế quốc Việt Nam (3/1945 – 8/1945)

49. Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945)

50. Thanh niên Tiền phong (1/7/1945 – 16/8/1945) 

51. Cách mạng Tháng Tám (8/1945)

52. Bản Tuyên ngôn thoái vị của Bảo Đại (25/8/1945) 

53. Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) 


F
 Phụ lục: Các tướng lĩnh phong trào Cần Vương
F Phụ lục: Lãnh đạo các phong trào giải phóng dân tộc
F Phụ lục: Các nhà văn yêu nước
F Phụ lục: Các nhà cách mạng Việt Nam
F Phụ lục: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng
F Xem thêm: Quân nổi dậy trong các triều vua Việt Nam
F Xem thêm: Những người Việt Nam theo giặc ngoại xâm

*CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIÊT NAM*

 

__________________


 Xem thêm: BBT nêu thêm tên các tướng giặc ngoại xâm qua các thời kỳ để các nhà nghiên cứu và hậu sinh trong quá trình nghiên cứu, học tập biết những mối liên hệ giữa họ với dân tộc Việt Nam để bổ sung và sửa chữa.

1. Các tướng giặc thời Bắc thuộc lần 1 (218 TCN hoặc 179 TCN hoặc 111 TCN đến năm 39)

2. Các tướng giặc thời Bắc thuộc lần 2 (43 - 543)|

3. Các tướng giặc thời Bắc thuộc lần 3 (602 - 905)

4. Các tướng giặc thời Bắc thuộc lần 4 (1407 - 1427)

5.  Các tướng Pháp tham gia vào chiến tranh Pháp - Việt (1858 - 1884)


[trang 1]             [trang 2]               [trang 3]                 [trang 4]                 [............]


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 1472025