Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Phụ lục: Các vị vua và các tướng lĩnh Họ Khúc (905 - 938)
 01/06/2015 22:52


Các vị vua họ Khúc (905 - 938) và các tướng lĩnh 


Tiết độ sứ

Miếu hiệu

Thụy hiệu

Niên hiệu

Tên húy

Trị vì

1. Khúc Thừa Dụ

Tiên Chủ

Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ

không có

Khúc Thừa Dụ

905-907

2. Khúc Hạo

Trung Chủ

Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ

không có

Khúc Hạo
Khúc Thừa Hạo

907-917

3. Khúc Thừa Mỹ

Hậu Chủ

Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ

không có

Khúc Thừa Mỹ

917-930

4. Dương Chính Công

không có

Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ

không có

Dương Đình Nghệ

930-937

5. Kiều Công Tiễn

không có

Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ

không có

Kiều Công Tiễn

937-938


Các tướng lĩnh họ Khúc
 

DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ (?-937)

KIỀU CÔNG TIỄN (?-938)

 
                                                                                                                                          [quay lại]

Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 1472025