Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Các vị vua thời Hồng Bàng và các tướng lĩnh
 12/06/2015 08:08


Các vị vua thời Hồng Bàng


Vua

Miếu hiệu

Thụy hiệu

Niên hiệu

Tên húy

Trị vì

Kinh Dương Vương

Lạc Long Quân

Hùng Vương (I)

Hùng Vương (II)

Hùng Vương (III)

Hùng Vương (IV)

Hùng Vương (V)

Hùng Vương (VI)

Hùng Vương (VII)

Hùng Vương (VIII)

Hùng Vương (IX)

Hùng Vương (X)

Hùng Vương (XI)

Hùng Vương (XII)

Hùng Vương (XIII)

Hùng Vương (XIV)

Hùng Vương (XV)

Hùng Vương (XVI)

Hùng Vương (XVII)

Hùng Vương (XVIII)

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

Kinh Dương Vương

Lạc Long Quân

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

Hùng Vương

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

không có

Lộc Tục

Sùng Lãm

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

Lang Liêu

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

không rõ

Trước TK VII TCN - ?

 ? - ?

TK VII TCN - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - ?

 ? - 208TCNCác tướng lĩnh thời Hồng Bàng


1.
 Thánh Gióng

2. Hùng Linh Công (cháu ruột vua Hùng)

[quay lại]


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 12
Lượt truy cập: 1472023